Громадська організація Терен
Екологія

Сучасна екологія — біологічна дисципліна, основою якої є сукупність знань про живі органзіми на різних рівнях біологічної організації, їх еволюції, просторового розподілу та динаміки біологічних систем у часі

У структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки; загальна, спеціальна та прикладна екологію.

Загальна екологія включає у себе аутекологію (або факторіальна екологія), демекологію (екологія популяцій), синекологію (екологія угруповань), екосистемологію (екологія екосистем), біогеоценологію (еквівалент екосистемології, основоположником якої є В. М. Сукачов), глобальна екологія та ноосферологія В. І. Вернадського.

Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

Розділами спеціальної екології є екологія тварин, рослин, мікроорганізмів, ґрунтів,ґрунтова зоологія, екологічна паразитологія, ландшафтна екологія, екологія водних екосистем (гідробіологія), екологія наземних екосистем, степове лісознавство, екологія людини, урбоекологія, еволюційна екологія, острівна екологія тощо.

Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.

  • сільськогосподарська екологія
  • екологічний моніторниг
  • екологічна токсикологія
  • управління екосистемами
  • заповідна справа
  • наукові основи охорони навколишнього середовища
  • геоекологія (вивчає охорону і раціональне використання природних ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та екологію).
  • соціальна екологія — вивчає взаємодію соціума та природи.
  • техноекологія — вивчає техногенні фактори впливу довкілля.